De afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt in het realiseren van een infrastructuur voor het sporten en bewegen van mensen met een handicap. De participatie door gehandicapten aan sport blijft echter achter.

Onderzoek

gvoetbal_telstar14
Dit blijkt uit onlangs gepubliceerd onderzoek in opdracht van Stichting (On)beperkt Sportief. In 2008 is reeds onderzoek laten doen naar de participatie van gehandicapten aan sport. Hieruit bleek dat de beweegdeelname van mensen met een handicap ten opzichte van mensen zonder handicap ver achterbleef. Vanuit verschillende hoeken zijn initiatieven genomen om de sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap te stimuleren.

Nu, vijf jaar later, zien we in een paar doelgroepen een geringe stijging van de deelname. Ten opzichte van mensen zonder handicap blijft de sport- en beweegdeelname echter nog steeds achter. Het in het eerdere onderzoek geconstateerde verschil blijft bestaan.Het doel is zoveel mogelijk gehandicapten deel te laten nemen aan sport. Te betreuren is dus dat het verschil nauwelijks is afgenomen. De komende tijd is het dan ook gewenst dat de overheid en organisaties blijven investeren in sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap

Aanbevelingen

De onderzoekers doen dan ook concrete aanbevelingen zoals onder andere:

  • Samen met gemeenten, lokale vervoersbedrijven en lokale zorg- en onderwijsinstellingen het vervoersvraagstuk nader in kaart brengen en oplossingen bedenken.
  • Stimuleren dat sport- en beweegaanbieders meer bewust nadenken over de doelgroep, aanbod nauw laten aansluiten bij de wensen en belevingswereld van gehandicapten.
  • De beeldvorming van gehandicaptensport ook in de toekomst positief blijven be├»nvloeden, onder andere via media-aandacht of andere campagnes.

Wordt in deze aanbevelingen geïnvesteerd, dan zien we hopelijk over 5 jaar in het nieuwe onderzoek positievere resultaten.

nieuwsFoto06